Propozície 11. ročníka behu Brezničkou

24.09.2013 09:26
Usporiadateľ: 
Obec Breznička, TJ Tatran Breznička v spolupráci s MAC REDOX Lučenec
 
Termín a miesto:
12. október 2013 – štart 11,00 hod  - Areál ZŠ Breznička / 13 km od Lučenca smerom na Poltár/
 
Hlavní funkcionári:
 
Riaditeľ preteku: Milan ŠUĽAJ – starosta obce Breznička
 
Stavba tratí: Peter PAGÁČ – kontakt : 0908 909344
 
Hlavný rozhodca: Mgr. Daniel PAUKO
 
Tajomníčka preteku: Marta PORUBJAKOVÁ
 
Zdravotné zabezpečenie: Milan SKYPALA a Jozef HEDVIGY
 
Prihlášky:
Zasielajú atletické kluby, školy a pretekári tak, aby bola prihláška najneskôr do 10. októbra
/štvrtok/ do 20,00 hod elektronickou formou doručená na adresu :
breznicka1@stonline.sk, alebo poštou : adresa – Obecný úrad Breznička - 985 02 Breznička, 206
označiť Beh Brezničkou – kontakt 0905 356617 p. Porubjaková
 
Štartovné :
Pri prezentácii len dorast, juniori a dospelí – 3.- eura – žiacke kategórie štartovné neplatia
 
Kategórie, dĺžka trate a časový rozpis :
 
Drobizg:                                 deti predškolského veku             -       200 m       -         11,00 hod
Prípravka a mladšie žiactvo : žiaci ZŠ narodení do roku 2000  -       600 m       -         11,15 hod
Staršie žiactvo :                       1998 – 1999                                -    1 000 m       -         11,30 hod
Dorast :                                    1996 – 1997                                -    3 000 m       -         11,45 hod
Dospelí : juniori + ženy + muži : 1995 a starší                               -  10 000 m       -         12,00 hod
 
Vyhodnotenie dospelých bude do 39 rokov a nad 39 rokov
Chlapci a dievčatá, muži a ženy budú vyhodnotené osobitne
 
Povrch tratí:
Cesta, tráva, lesný chodník – bez použitia tretier
 
Kancelária preteku:
Bude otvorená v budove školy od 9,00   - 10,45 hod
 
Ceny a vyhlasovanie víťazov
Prví traja v každej kategórii dostanú diplom a vecnú cenu. Kategórie ženy a muži - finančné odmeny
Pred vyhlasovaním víťazov bude – divácka súťaž – prekvapenie
Pre účastníkov behu a divákov je pripravená – T O M B O L A
 
Vyhlasovanie víťazov – o 14,00 hod
 
Stravovanie
Pre všetkých účastníkov behu je zabezpečená kapustnica a občerstvenie.
 
Poistenie:
Každý účastník behu štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť
zodpovedá vysielajúca škola, klub alebo pretekár. Každý pretekár musí mať preukaz poistenca
 
Protesty:
Do 20 min po behu príslušnej kategórie s vkladom 10 EUR hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi
preteku. Zamietnutý protest prepadá v prospech usporiadateľa.
 
Rôzne
Organizátor nezodpovedá za škody a straty v šatni, ktorá bude v priestoroch školy.
 
                                                                                                     Tešíme sa na Vašu účasť
 
                                                                                                              Organizačný výbor
 
                                                                                               11. ročníka Behu Brezničkou                      

—————

Späť